آتش بازی پرسپولیس و استقلالبرخورد با منشا لازم است به شرط اینکه عدالت در خصوص دیگران نیز رعایت شود.