آخرین فرصت برای ثبت نام DBA

 
   با مجوز و تایید مدرک توسط وزارت علوم

کلاس ها: روزهای پنح شنبه
از ۲۶ آذرماه

موسسه آموزش عالی بهار

www.bahartourism.com

۸۸۷۴۰۰۵۸ – ۸۸۷۳۵۵۶۶ 

 آخرین فرصت برای ثبت نام DBA
   با مجوز و تایید مدرک توسط وزارت علوم

کلاس ها: روزهای پنح شنبه
از ۲۶ آذرماه

موسسه آموزش عالی بهار

www.bahartourism.com

۸۸۷۴۰۰۵۸ – ۸۸۷۳۵۵۶۶