آخرین وضعیت کامیابی‌نیا از زبان پزشک پرسپولیسپزشک پرسپولیس: کتف کمال دررفته است و او را به بیمارستان اعزام کردیم تا وضعیتش مشخص شود.