آذری: حق ذوب آهن را از استقلال می گیرمآذری: حق ذوب آهن را از استقلال می گیرم