آقای سالک! سلیقۀ شما همان قانون نیستیک آن تصور کنید حافظ انتشار اشعار خود را به امثال آقای سالک می‌سپرد تا مجوز بگیرد یا مولانا یا حتی سعدی. لابد «می» و «میخانه» را از شعر حافظ بر‌می داشت و می‌گفت چرا این قدر از عشق گفته و به مولانا هم که می‌رسید کل دفتر ششم مثنوی معنوی را غیر قابل چاپ می‌دانست و از سعدی هم می‌خواست «هزلیات» را حذف کند. در برابر حافظ البته بیشتر سخت می‌گرفتند چون طعنه‌های او فراوان است.