آقای میرکریمی! خودتان را گول می‌زنید یا مردم را؟آیا خیل عظیم مدیران و مشاوران دبیر جشنواره جهانی به او آدرس غلط داده‌اند یا خود دبیر چنین مطالبی را بیان کرده است؟