آقای وزیر! دستپاچه نشویدوزیر آموزش و پرورش نباید خود را در معرض اتهام بداند. بلکه می‌تواند مطالبه کند و به مدعیان بگوید: خودتان فضا را به دیگران سپرده‌اید و حالا از واکنش چهار تا بچه مدرسه‌ای شوکه شده‌اید.