آقای وزیر! مسئولیت سلامت ورزشکاران و عوامل برگزاری مسابقات با شخص شماستامید است که لااقل یک مقام مسئول در کل حاکمیت ورزش پیدا شود لااقل پیرامون بحث سلامت مصلحت اندیشی نداشته باشد.