آقای کارگردان «مخاطب» را با «هوادار» اشتباه نگیر!چه بسیار کسانی که فیلم «رحمان ۱۴۰۰» را دیده‌اند و با کل فیلم یا بخش‌هایی از آن مشکل دارند ولی نمی‌شود برای آنها تعابیری چون «کوته‌نظر» یا «مغز کثیف» به کار برد.