«آپارات» از دسترس خارج شد؛ دلیل: تحریم‌های بین المللی/تکمیلی: آپارات برگشتآپارات که از روز گذشته به دلیل تحریم‌ها از دسترس خارج شده بود با انتقال به دامنه جدید از صبح چهارشنبه به شبکه برگشت و در دسترس است.