آیاندا پاتوسی؛ پیونتکِ فوتبال ایران!پاتوسی و پیونتک نشان دادند که آدم‌های موفق برای انجام‌دادن یک کار راهش را پیدا می‌کنند و آدم‌های ناموفق بهانه‌اش را!