آیا کلینزمن گزینه جذابی برای نیمکت ایران است؟آیا کلینزمن گزینه جذابی برای نیمکت ایران است؟