ابراهیم صادقی: برای سرمربیگری سایپا از دایی اجازه گرفتمابراهیم صادقی: برای سرمربیگری سایپا از دایی اجازه گرفتم