احمد سلیمانی از «مری پاپینز» ایرانی می گویدهرنمایشی سختی ها و پیچیده گی های خود را دارد. تجربیات قبلی ما را صاحب شناخت ‌دانش بیشتری کرده است. همکاران، عوامل و طراحان فعلی با همه ی خلاقیت و مهارتشان در همه بخش ها حضور دارند. سومین تجربه این گروه متفاوت خواهد بود.