اخراج بازیکن گرجستانی ماشین‌سازی تبریزاخراج بازیکن گرجستانی ماشین‌سازی تبریز