ادعای رسانه انگلیسی در مورد حضور جهانبخش و ٣ بازیکن دیگر برایتون در کلوپ شبانهبنا به ادعای این رسانه انگلیسی محتوای این بادکنک ها هنوز مشخص نیست ولی معروف است افرادی که در کلوپ ها از این بادکنک ها استنشاق می کنند، محتوایش اکسید نیتروز یا همان گاز خنده آور است.