ادعای نایب رییس فدراسیون: بوکس بانوان را راه‌اندازی نکنیم محروم می‌شویمقطعاً باید تا سه سال آینده بوکس بانوان را راه‌اندازی کنیم زیرا اگر فعال نشود با محرومیت آیبا روبه‌رو می‌شویم و این برای حرکت رو به رشد بوکس ایران خوب نیست.