از اکران صلواتی فیلم تا اجرای ۱۰۰۰ دف نواز در یک جشناز اکران صلواتی فیلم تا اجرای ۱۰۰۰ دف نواز در یک جشن