از سیر تا پیازِ نجف دریابندری؛ مترجمی با ذائقه ماجراجو!یكی دیگر از عوامل واقعا مؤثر در یادگیریِ زبانِ انگلیسی من سینما بود. سینمایِ شركت نفت. سینمایی که آن موقع اسمش تاج بود.