از نمایش «ترومن» تا نمایش «کفاشیان»!بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال قیافه بسیاری از اهالی فوتبال را به زل زدن‌های کیانوش در برره شبیه کرده است.