استوکس: می‌خواهم به فوتبال اسکاتلند برگردم چون هنوز می‌توانم بازی کنماستوکس تاکنون در ۳ مقطع در تیم هیبرنین بازی کرده و اکنون امیدوار است برای چهارمین بار فرصت حضور در این تیم را به دست بیاورد.