اسطوره فوتبال آلمان متهم به فساد مالیفرانتس بکن باور معروف به قیصر فوتبال آلمان که یک ماه دیگر ۷۳ سالگی اش را پشت سر می گذارد ، این روزها به علت وضع سلامتی و پرونده فساد مالی اش موضوع رسانه ها قرار گرفته است.