اسماعیل شیشه‌گران درگذشت+نگاهی به آثار شیشه‌گراناسماعیل شیشه‌گران به نسلی از هنرمندان ایران تعلق دارد که “آرمان‌خواهی” را سرلوحه‌ی کارداشتند اما از معدود کسانی بود که تا پایان با این عقیده از خود و هنرش پاسداری کرد.