اسکوچیچ: قراردادم با فدراسیون مثل فیلم بود/برنامه ام برای ایران مدل تیم ملی کرواسی استزمان برای ما خیلی کوتاه است ولی این موضوع برای سایر تیم ها است. من باید از غریزه فوتبالی ام برای ایجاد بهترین تیم استفاده کنم و مطمئنم که می توانیم به موفقیت برسیم.