اصغر فرهادی منهای گذشته۴۸ منتقد سایت راتن تومیتوز فیلم همه می‌دانند را «یک گام رو به عقب» برای اصغر فرهادی توصیف کرده بودند و از ۱۰ نمره، نمرۀ ۲/۶ را به فیلم فرهادی دادند.