اصلا کار امیرحسین رستمی نادرست، شما خوب باش!امیرحسین رستمی به جای بگو بخندهای معمول وتعریف خاطره از سر صحنه‌ فیلم و … شروع می‌کند به پرسش و مطالبه جواب؟