اطلاعات سپاه، محسن فروزان و همسرش را بازداشت کرده‎ استفروزان و همسرش با اتهام دست داشتن در شرط بندی برسر مسابقه‌های فوتبال رو برو هستند.