اظهارات وزیر ارشاد در خصوص بیمه و مشکلات خبرنگاران/ کم شدن تاثیر رسانه‌های رسمیاظهارات وزیر ارشاد در خصوص بیمه و مشکلات خبرنگاران/ کم شدن تاثیر رسانه‌های رسمی