اعتراف تلویزیون به نقش حق پخش مسابقات فوتبال در سود و زیان باشگاه‌هابا بحث زیان هنگفت لیگ‌های اروپایی در دوران کرونایی به خاطر پخش نشدن مسابقات فوتبال از شبکه نوجوانان،بیننده به یاد فوتبال ایران هم می‌افتاد که از این درآمد محروم است…