اعضای هیات مدیره استقلال مشخص شدنداحمد سعادتمند، خلیل زاده، امیر حسین فتحی، کامران منزوی و میرشاد ماجدی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.