اعطای نشان افتخار اتحادیه نویسندگان ترکیه به یک پژوهشگر ایرانینسخه جدید کشف شده از منطقه ترکمن‌نشین ترکمن صحرا در شمال ایران کشف شده و به همین دلیل نام “نسخه ترکمن صحرا” به آن داده شده است.