اعطای گواهی درجه یک هنری به ۴ هنرمند موسیقی سیستان و بلوچستاناعطای گواهی درجه یک هنری به ۴ هنرمند موسیقی سیستان و بلوچستان