اعلام جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهانرده بندی جدید تیم های ملی فوتسال جهان اعلام شد.