اعلام نمایندگان ۴۰ کشور در جوایز اسکاراعلام نمایندگان ۴۰ کشور در جوایز اسکار