افرادی که کمترین آرای انتخابات مجلس را کسب کردند (+عکس)

افرادی که کمترین آرای انتخابات مجلس را کسب کردند.
۵ کاندیدا بدون رای، ۹ کاندیدا تنها یک رای، ۷ کاندیدا ۲ رای، ۴ کاندیدا ۳ رای