افزایش شانس کسب جایزه اسکار با تنوع نژادیآکادمی اسکار حدود ۸ هزار عضو دارد. تا سال ۲۰۱۹ تنها ۳۲ درصد اعضای آکادمی از زنان و ۱۶ درصد از افراد رنگین پوست هستند.