افسانه لیوربرد بار دیگر زنده شدپنج شنبه شب گذشته اگر دنیا و انگلیسی ها جای جرارد را در این قهرمانی خالی می دیدند؛ ایرانی ها همه عادل فردوسی پور را طلب کردند؛