افشین قطبی: پاداش‌ بردهایمان را به سیل‌زده‌ها تقدیم می‌کنیمافشین قطبی: پاداش‌ بردهایمان را به سیل‌زده‌ها تقدیم می‌کنیم