امام خمینی در هواپیمای ایرفرانس (عکس)

شامگاه ۱۱ بهمن ۵۷، طبقه دوم هواپیما، امام خمینی در حال بازگشت به میهن، دکتر صادق طباطبایی در کنار خبرنگاران خارجی.