انسي الحاج، کیمیاگر شعرآدونیس درباره او می گوید:«او در میان ما، پاک ترین بود» یا آنکه نزار قبانی درباره او می گفت:«زبان او زبانی است متمدنانه، درخشنده، شعله ور، با طراوت وشفاف. او یک شاعر حقیقی است هنگامی که شاعری و پیامبری در یک جسم قرار می گیرند».