انصاری فرد: هیات مدیره به من توهین می کرد، وزیر حمایت/ پرسپولیس مبارک خودشانبا ادامه کار متوجه شدم به هر دری می زنیم آن را می بندند. نمی دانم این اتفاق از چه مقامی صورت گرفته است چون حتی با بانک گردشگری در حال انعقاد قرارداد بودیم اما جالب است بدانید صبح امروز معاون اقتصادی ام را حتی به ساختمان راه ندادند.