انفجار دیجیتالی و ارتباطی ؛ تخت گاز رو به جلو یا ارزیابی و تجدیدنظر؟بعد از طوفان جنگ جهانی دوم و استفاده آمریکا از بمب اتم علیه ژاپن، تکلیف انسان با مهلک بودن این مقوله روشن گشت ولی با طوفان فن‌آوری عصر حاضر هنوز بلا تکلیف هستیم.