اولین تصویر «مزدک میرزایی» در لندن (عکس)اولین تصویر «مزدک میرزایی» در لندن (عکس)