اولین دوره جشنواره تجسمی "بن بست" با تمرکز بر پرفورمنس آرتاولین دوره جشنواره تجسمی "بن بست" با تمرکز بر پرفورمنس آرت