اولین عکس سیاهچاله و پیشنهادی برای آخر هفتهاین فیلم را می‌توان دقیق‌ترین ساخته پیرامون مباحث فضایی عنوان کرد که جزئی ترین مباحث را به زیبایی در چارچوب یک داستان احساسی روایت کرده است.