«او و دوستانش»؛ غم‌واره‌ای در تاریکی کافه‌ها!آن‌ها را شاید بتوان از طرفی ادامه منطقی جریان «موسیقی زیرزمینی» در ایران به‌حساب آورد.