اکران «خانه پدری» کیانوش عیاری پس از ۹ سال توقیف فیلم چند سال قبل به دلیل وجود یک صحنه خشن با مشکلاتی در اکران روبرو بوده و در روز اول اکران عمومی از پرده پایین کشیده شد.