اگر متهم به دیکتاتوری و فحاشی نمی‌شویم، چند نکته و سوال از سازندگان «قدیس»کارگردان ادعا دارد که تلویزیون بدون اجازه فیلم او را پخش کرده است، آیا این واقعیت دارد؟ یا کارگردان راهنمای راست زده و به چپ پیچده است؟