ایران بخت‌ نخست قهرمانی در جام ملت‌هااین رسانه به ترتیب، ایران، کره جنوبی و ژاپن را بخت‌های نخست قهرمانی عنوان کرد.