ایران ۵-۰ یمن/ باخت آن‌ها و شرمندگی مافوتبال از این برد و باخت‌ها بسیار به‌خود دیده است، اما شاید از این‌دست بی‌جنبگی‌ها کمتر دیده باشد!